EN    RO    
 
Sistemul periodic al elementelor
H
1,01
                                         
He
4,00
Li
6,94
Be
9,01
                             
B
10,81
C
12,01
N
14,01
O
16,00
F
19,00
Ne
20,18
Na
22,99
Mg
24,31
                             
Al
26,98
Si
28,09
P
30,97
S
32,07
Cl
35,45
Ar
39,95
K
39,10
Ca
40,08
Sc
44,96
         
Ti
47,87
V
50,94
Cr
52,00
Mn
54,94
Fe
55,85
Co
58,93
Ni
58,69
Cu
63,55
Zn
65,38
Ga
69,72
Ge
72,64
As
74,92
Se
78,96
Br
79,90
Kr
83,80
Rb
85,47
Sr
87,62
Y
88,91
         
Zr
91,22
Nb
92,91
Mo
95,96
Tc
0,00
Ru
101,07
Rh
102,91
Pd
106,42
Ag
107,87
Cd
112,41
In
114,82
Sn
118,71
Sb
121,76
Te
127,60
I
126,90
Xe
131,29
Cs
132,91
Ba
137,33
La
138,91
Ce
140,12
    L
Lu
174,97
Hf
178,49
Ta
180,95
W
183,84
Re
186,21
Os
190,23
Ir
192,22
Pt
195,08
Au
196,97
Hg
200,59
Tl
204,38
Pb
207,20
Bi
208,98
Po
0,00
At
0,00
Rn
0,00
Fr
0,00
Ra
0,00
Ac
0,00
Th
232,04
    A
Lr
0,00
Rf
0,00
Db
0,00
Sg
0,00
Bh
0,00
Hs
0,00
Mt
0,00
Ds
0,00
Rg
0,00
Cn
0,00
Uut
0,00
Fl
0,00
Uup
0,00
Lv
0,00
Uus
0,00
Uuo
0,00
Uue
0,00
Ubn
0,00
Ubu
0,00
Ubb
0,00
Ubt
0,00
UBB SA
Upt
0,00
Upq
0,00
Upp
0,00
Uph
0,00
Upo
0,00
Ups
0,00
Upe
0,00
Uhn
0,00
Uhu
0,00
Uhb
0,00
Uht
0,00
Uhq
0,00
Uhp
0,00
Uhh
0,00
Uho
0,00
Uhs
0,00
Uhe
0,00
Usn
0,00
Usu
0,00
Usb
0,00
Ust
0,00
USB ESA
Bnt
0,00
Bnq
0,00
Bnp
0,00
Bnh
0,00
Bno
0,00
Bns
0,00
Bne
0,00
Bun
0,00
Buu
0,00
Bub
0,00
But
0,00
Buq
0,00
Bup
0,00
Buh
0,00
Buo
0,00
Bus
0,00
                                             

lanthanideseries L
Pr
140,91
Nd
144,24
Pm
0,00
Sm
150,36
Eu
151,96
Gd
157,25
Tb
158,93
Dy
162,50
Ho
164,93
Er
167,26
Tm
168,93
Yb
173,05
actinideseries A
Pa
231,04
U
238,03
Np
0,00
Pu
0,00
Am
0,00
Cm
0,00
Bk
0,00
Cf
0,00
Es
0,00
Fm
0,00
Md
0,00
No
0,00
superactinideseries SA
Uqu
0,00
Uqb
0,00
Uqt
0,00
Uqq
0,00
Uqp
0,00
Uqh
0,00
Uqo
0,00
Uqs
0,00
Uqe
0,00
Upn
0,00
Upu
0,00
Upb
0,00
eka-superactinide ESA
Ueu
0,00
Ueb
0,00
Uet
0,00
Ueq
0,00
Uep
0,00
Ueh
0,00
Ueo
0,00
Ues
0,00
Uee
0,00
Bnn
0,00
Bnu
0,00
Bnb
0,00

Ubb-series UBB
Ubq
0,00
Ubp
0,00
Ubh
0,00
Ubo
0,00
Ubs
0,00
Ube
0,00
Utn
0,00
Utu
0,00
Utb
0,00
Utt
0,00
Utq
0,00
Utp
0,00
Uth
0,00
Uto
0,00
Uts
0,00
Ute
0,00
Uqn
0,00
Usb-series USB
Usq
0,00
Usp
0,00
Ush
0,00
Uso
0,00
Uss
0,00
Use
0,00
Uon
0,00
Uou
0,00
Uob
0,00
Uot
0,00
Uoq
0,00
Uop
0,00
Uoh
0,00
Uoo
0,00
Uos
0,00
Uoe
0,00
Uen
0,00

eXTReMe Tracker
© 1999 - 2019 (site) © 2008 - 2019 (pagina) Dan Mihaiu, Europa, Romania
Despre statisticile site-ului   Despre site   Copyright   Statistici   Privacy Policy   Site principal